Firma Meibes jest częścią międzynarodowej spółki Aalberts Industries N.V. z siedzibą w Holandii.

Informujemy, że w naszym serwisie meibes.pl używamy plików cookie, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nasza polityka cookies. ROZUMIEM [X]

Warunki sprzedaży i dostawy

I. Oferty i dostawa

 

 1. Oferty nasze składane są niewiążąco, z zastrzeżeniem zmian warunków sprzedaży. Podane terminy dostawy określają datę dostawy w przybliżeniu, po spełnieniu wszystkich uwarunkowań produkcyjnych, chyba że termin dostawy został wyraźnie podany jako wiążący. Przy zawinionym przekroczeniu terminu dostawy ponad 6 tygodni kupującemu przysługuje prawo wyznaczenia stosownego terminu dodatkowego lub odstąpienia od umowy poprzez pisemne oświadczenie.
 2. Czas do terminu dostawy zaczyna się od dnia wysłania zamówienia i uważany jest za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem towar opuści wytwórnię lub biuro sprzedaży, lub zgłoszono gotowość do wysyłki. Kupujący może odstąpić od umowy tylko wtedy, jeśli w sposób zawiniony nie dotrzymamy stosownego terminu dodatkowego określonego przezeń pisemnie po upływie przedłużonego terminu dostawy. Odstąpienie winno być dokonane na piśmie. Dostawa przeterminowana jest dozwolona za zgodą kupującego. Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych. Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Wygląd prezentowanych na zdjęciach poszczególnych towarów może odbiegać od stanu faktycznego, co nie może stanowić przyczyny reklamacji.
 3. Za datę dostawy towaru/usługi do kupującego, uważamy dzień wysłania towaru z magazynu.

II. Ceny

 

 1. Cennik zawiera ceny w Euro, przeliczenie na PLN następuje wg dziennego kursu sprzedaży Euro (Pieniądze-Sprzedaż) BZ WBK z poprzedniego dnia roboczego wystawienia dokumentu sprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Jeśli dla zamówienia nie uzgodniono jednoznacznie cen stałych, to obowiązują cenniki ważne w chwili zawierania umowy. Jesteśmy nimi związani przez 6 miesięcy od dnia obowiązywania nowego cennika. Przy dłuższych terminach dostaw i wystąpieniu podwyżek cen materiałów lub robocizny, przysługuje nam prawo zastosowania, na bazie naszych pierwotnych kalkulacji cenowych, stosowanych narzutów na pokrycie powstałego wzrostu kosztów.

III. Płatności

 

 1. Nasze rachunki płatne są w terminie i w formie zaznaczonej na fakturze. Miarodajna jest data wpływu zapłaty do nas. Płatności księgowane są w ciężar każdorazowo najstarszej należności, jeżeli na przelewie nie podano numerów faktur.
 2. W przypadku zwłoki w zapłacie jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek ustawowych.
 3. Do przyjmowania zapłaty uprawnione są tylko osoby posiadające nasze pisemne pełnomocnictwo inkasa i stosujące nasze oryginalne formularze pokwitowań.
 4. Potrącenia przez kupującego są wykluczone, chyba że roszczenie wzajemnie zostało przez nas pisemnie uznane (KOMPENSATA) lub prawomocnie stwierdzone. Zasada ta obowiązuje w operacjach kupieckich także dla prawa zatrzymania.

IV. Zastrzeżenia własności

 

 1. Towar pozostaje naszą własnością aż do zapłaty wszystkich, także przyszłych, roszczeń z naszego stosunku handlowego z kupującym. Należą tutaj również roszczenia warunkowe. Jeśli kupujący jest dystrybutorem, firmą przemysłową, instalatorską lub też należy do podobnej grupy odbiorców, jest on uprawniony do zbycia towaru zastrzeżonego w normalnym trybie handlowym. Dystrybutor i inni kupujący nie mogą w okresie trwania zastrzeżenia własności ani przenieść własności towaru zastrzeżonego jako zabezpieczenia, ani zastawić go. Są oni zobowiązani traktować zastrzeżony towar ze zwykłą kupiecką starannością oraz zabezpieczyć i ubezpieczyć go przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami, zagięciami, kradzieżą, utratą.

V. Przesyłki zwrotne

 

 1. Przesyłki zwrotne, spowodowane błędnymi dyspozycjami odnośnie do wielkości lub ilości, dozwolone są tylko wtedy, gdy wyraziliśmy zgodę na odesłanie. Zwrócony nam towar zostaje zapisany na dobro rachunku. Jeśli błąd dyspozycji wynika z naszej winy, to koszty ponoszone są przez nas, a w innym przypadku ponosi je kupujący.

VI. Odpowiedzialność za wady i reklamacje.
 1. Odpowiadamy tylko za wady, które, mimo fachowego zamontowania i traktowania towaru przez kupującego, powstały w wyniku niewłaściwego wykonania, wad materiałowych lub niezgodności dostawy.
 2. Odpowiedzialność za wady ogranicza się do okresu ustawowego lub gwarantowanego.
 3. Nasz obowiązek odpowiedzialności za wady wygasa, jeśli na dostarczonym przez nas towarze dokonano zmian, lub jeśli kupujący nie spełnił naszego wezwania do odesłania wadliwego towaru.
 4. W przypadku zwłoki zapłaty za towar, możemy odmówić załatwienia reklamacji do czasu wywiązania się przez kupującego z zobowiązań płatniczych w wysokości odpowiadającej wartości towaru, pomniejszonej o redukcję ceny stosownej do zaistniałych wad.
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy. W przypadku stwierdzenia niekompletności przesyłki lub uszkodzeń opakowań, niezgodności powinny być zapisane w protokole szkody i potwierdzone przez spedytora. Protokół ten jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub jakościowych po rozpakowaniu przesyłki, należy je zgłosić w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dostawy. Po upływie tego terminu domniemywa się, że towar został dostarczony w nienagannym stanie.
 6. Zgłoszenie reklamacji musi być zgodne z załącznikiem.
 7. Okres załatwiania reklamacji liczymy od czasu dostarczenia reklamowanego towaru. Reklamowany towar należy przysłać na nasz adres wskazanym przez nas spedytorem. Opłaty za przesyłki innych firm nie są przez nas pokrywane.

Pliki do pobrania:

 

Zasady zgłaszania reklamacji