Firma Meibes jest częścią międzynarodowej spółki Aalberts Industries N.V. z siedzibą w Holandii.

Informujemy, że w naszym serwisie meibes.pl używamy plików cookie, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nasza polityka cookies. ROZUMIEM [X]

Warunki gwarancji węzłów cieplnych LogoMax

Szanowni Państwo!

Dziękujemy Państwu za wybranie węzła cieplnego firmy PUZ Meibes sp. z o.o. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzenia. PUZ MEIBES sp. z o.o.

 • Niniejsze zasady gwarancji obejmują węzły cieplne Logo Max i Logo Max Mini wyprodukowane przez Przedsiębiorstwo z Udziałem Zagranicznym MEIBES sp. z o.o.

  1. Producent gwarantuje, że urządzenie nie ma wad produkcyjnych i konstrukcyjnych – w okresie gwarancji
   Nabywcy/Właścicielowi (uprawnionego) przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad
   ukrytych produkcyjnych lub konstrukcyjnych i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania urządzenia
   poprzez regulację, naprawę lub wymianę części i podzespołów niepełnosprawnych pod warunkiem,
   że urządzenie zostało prawidłowo zamontowane, tj.: zgodnie z instrukcją montażu, zaleceniami Producenta,
   obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

  2. Wszelkie dalsze roszczenia uprawnionego z gwarancji, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze
   z tytułu poniesionych szkód, utraconych korzyści, bez względu na ich podstawę prawną są wyłączone.

  3. Na urządzenie udziela się gwarancji na okres do 5 lat, pod warunkiem wykonania uruchomienia, z zastrzeżeniem że:

   a) uruchomienia urządzenia dokonuje wyłącznie Autoryzowany Serwis Meibes,
   b) uruchomienie urządzenia jest odpłatne, zgodnie z aktualnym cennikiem PUZ Meibes,

   Po uruchomieniu urządzenie uzyskuje automatycznie 3 letnią gwarancję,

   c) Urządzenie może podlegać gwarancji przedłużonej także w kolejnym (4) roku po upływie podstawowego
   3 letniego okresu gwarancji, jeżeli Uprawniony zgłosi wolę przedłużenia gwarancji na ten (4) rok
   nie później niż przed upływem okresu kończącej się gwarancji, z zastrzeżeniem, że:

   – po zgłoszeniu woli przedłużenia gwarancji urządzenie zostanie poddane przeglądowi technicznemu
   i serwisowemu dokonywanemu wyłącznie przez Autoryzowany Serwis Meibes.

   – ww. przegląd urządzenia jest odpłatny, zgodnie z aktualnym cennikiem PUZ Meibes.

   d) Analogicznie, urządzenie może podlegać gwarancji przedłużonej także w kolejnym (5) roku, jeżeli
   Uprawniony zgłosi wolę przedłużenia gwarancji na ten (5) rok nie później niż przed upływem okresu
   kończącej się gwarancji przedłużonej już na 4 rok, z zastrzeżeniem, że:

   – po zgłoszeniu woli przedłużenia gwarancji urządzenie zostanie poddane przeglądowi technicznemu
   i serwisowemu dokonywanemu wyłącznie przez Autoryzowany Serwis Meibes.

   – ww. przegląd urządzenia jest odpłatny, zgodnie z aktualnym cennikiem PUZ Meibes.

  4. Uprawniony może zgłosić wolę przedłużenia gwarancji na okres do 5 lat także jednorazowo, przy nabyciu urządzenia.

  5. Okres gwarancji biegnie od daty uruchomienia urządzenia, udokumentowanego stosownym protokołem
   Autoryzowanego Serwisu Meibes, nie później jednak niż 6 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia
   przez PUZ Meibes.

  6. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek wynikających
   z ukrytych wad materiałowych lub konstrukcyjnych urzadzenia.

  7. Rozpoczęcie biegu gwarancji oraz jej przedłużanie jest dokumentowane wpisami w karcie gwarancyjnej
   przez Autoryzowany Serwis Meibes. Przedłużenie gwarancji na 4 i 5 rok jest dodatkowo dokumentowane
   specjalnymi naklejkami umieszczanymi na urządzeniu.

  8. W przypadku wystąpienia usterki u/lub wady urządzenia w okresie gwarancji, zgłoszenie usterki/lub
   wady musi nastąpić nie później niż w terminie do 14 dni od jej wystąpienia pod warunkiem wygaśnięcia
   uprawnień z gwarancji. Zgłoszenie usterki do PUZ Meibes musi nastąpić w formie pisemnej: pismem,
   mailem lub faxem.

  9. Gwarant zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania usterki i/lub wady niezwłocznie po ich prawidłowym
   zgłoszeniu. Termin usunięcia usterki i/lub wady będzie ustalany każdorazowo przez Gwaranta po dokonaniu
   wstępnej diagnozy technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizowania uciążliwości dla nabywcy/właściciela urządzenia.

  10. Odpowiedzialność z gwarancji obejmuje węzeł cieplny wraz z wyposażeniem, ściśle w zakresie
   dostarczonym przez PUZ Meibes. Nie obejmuje elementów węzła dostarczonych i powierzonych do
   wbudowania przez podmioty inne niż PUZ Meibes.

  11. Gwarancja nie obejmuje usterek i wad wynikłych z:

   – użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

   – niewłaściwego transportu i przechowywania,

   – wykonywania napraw lub przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione,

   – niewłaściwych parametrów czynnika grzewczego zasilającego węzeł cieplny, szczególnie w odniesieniu
   do temperatury, dyspozycji ciśnienia oraz jakości wody odbiegających od warunków zawartych
   w PN-93/C-04607, PN-85/C-04601 oraz w Rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 19 listopada
   2002 roku, w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
   (Dz.U. nr 203 z 2002 r.),

   – obsługą gwarancyjną nie są objęte czynności konserwacyjne, polegające na czyszczeniu podzespołów
   z brudu, kurzu, tłuszczu, czynności wynikające ze złej jakości wody itp. oraz czynności
   serwisowo- eksploatacyjne na życzenie Uprawnionego np. zmiany nastaw automatyki urządzenia.
   W/w czynności mogą być wykonane przez Autoryzowany Serwis Meibes na koszt korzystającego z gwarancji.

  12. W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia usterki i/lub wady i wezwania Autoryzowanego Serwisu
   Meibes do naprawy gwarancyjnej Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia wzywającego
   kosztami dojazdu oraz pracy Serwisu. Uprawniony z gwarancji ponosi również wszelkie koszty związane
   z nieuzasadnionym wykorzystaniem niniejszej gwarancji.

  13. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza i nie
   ogranicza uprawnień Nabywcy/właściciela wynikających z obowiązujących przepisów o rękojmi za
   wady rzeczy sprzedanej.

  14. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uprawniony chcący skorzystać
   z gwarancji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych,
   firmę PUZ Meibes sp. z o.o. ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno w celu realizacji uprawnień gwarancyjnych.
   Uprawnionemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danech, prawo do ich poprawiania
   i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia
   procesów związanych z obsługą gwarancyjną urządzeń.

  15. Wszelkie spory wynikające ze stosowania gwarancji i niniejszych zasad gwarancyjnych będą rozstrzygane
   przez sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.


  16. Pobierz kartę gwarancyjną LogoMax oraz LogoMax Mini

   Pobierz cennik uruchomienia lub przedłużenia gwarancji LogoMax oraz LogoMax Mini