Firma Meibes jest częścią międzynarodowej spółki Aalberts Industries N.V. z siedzibą w Holandii.

Informujemy, że w naszym serwisie meibes.pl używamy plików cookie, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nasza polityka cookies. ROZUMIEM [X]

Warunki gwarancji Logoterm

Gwarant/Producent:

Przedsiębiorstwo z Udziałem Zagranicznym Meibes Sp. z o.o.
ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, Polska
NIP: 697-001-34-14, REGON: 410511950, KRS 0000044366

Niniejsza gwarancja dotyczy mieszkaniowych stacji wymiennikowych produkowanych przez Przedsiębiorstwo z Udziałem Zagranicznym „Meibes” Sp. z o.o. ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno.

Gwarantuje się, że urządzenie jest pozbawione wad produkcyjnych i konstrukcyjnych. Upoważnionym do korzystania z gwarancji jest Właściciel urządzenia, na zlecenie którego Autoryzowany Serwis Meibes dokonuje uruchomienia i serwisowych przeglądów technicznych.

 1. Firma Meibes udziela gwarancji wg zasad jak poniżej:

  Logoterma - do 5 lat od daty pierwszego uruchomienia, jednak nie dłużej jak 5 lat i 6 miesięcy od daty wydania stacji przez Producenta.

  warancja jest udzielona pod warunkiem dokonana prawidłowego pierwszego uruchomienia Logotermy oraz dalszych przeglądów serwisowych - wyłącznie przez Autoryzowany Serwis Meibes.

 1. Odpowiedzialność z gwarancji firmy Meibes przedstawia się następująco:

  1. Gwarancja podstawowa – 3 lata od uruchomienia systemu Logoterm
   (od daty protokołu uruchomienia), ale nie dłużej niż 3 lata i 6 miesięcy od daty wydania Logoterm przez Producenta.

  2. W czasie tego okresu Autoryzowany Serwis Meibes – po upływie 18 miesięcy od uruchomienia wykonuje sprawdzający przegląd serwisowy.

  3. Koszt uruchomienia Logoterm oraz ich przeglądu po 18 miesiącach pokrywa Producent, gwarancja ulega przedłużeniu na rok czwarty po wykonanym przez Autoryzowany Serwis Meibes przeglądzie serwisowym, po uprzednim zleceniu przeglądu przez Właściciela/Administratora urządzenia. Zlecenie to musi wpłynąć przed końcem okresu gwarancji podstawowej (3 letniej).

  4. Podobnie gwarancja ulega przedłużeniu na rok piąty po zleceniu i wykonaniu przeglądu serwisowego.
   Przeglądy przedłużające gwarancje na lata 4 i 5 są płatne przez Właściciela/Administratora Logotermy wg aktualnego cennika firmy Meibes.

 1. Gwarancja obejmuje stację wymiennikową – Logotermę wraz z jej wyposażeniem z wyłączeniem następujących elementów:

  • licznika ciepła - ciepłomierza,
  • licznika wody,
  • pompy cyrkulacyjnej,
   co do których obowiązuje gwarancja dwuletnia (dwa lata od daty uruchomienia, ale nie dłużej niż 2 lata i 6 miesięcy od daty wydania Logotermy przez Producenta).

  Uruchomienie Logotermy jak i dokonane przeglądy serwisowe zostają potwierdzone w karcie gwarancyjnej przez Autoryzowany Serwis Meibes.
 1. Gwarancja na Logotermę udzielana jest wyłącznie wtedy gdy:

  1. nastąpił prawidłowy montaż urządzenia zgodnie z instrukcją montażu, obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, zaleceniami Producenta i zasadami sztuki budowlanej.
  2. pierwszego uruchomienia dokonał Autoryzowany Serwis Meibes, dokumentując to wpisem do karty gwarancyjnej i odnotowując w protokole uruchomienia, a protokół przesyłając do firmy Meibes.

   Uwaga:
   protokół uruchomienia musi być podpisany przez:
   • zlecającego (np. Inwestor, Wykonawca),
   • użytkownika (np. Inwestora, Administratora, Wspólnotę)
   • oraz Autoryzowany Serwis Meibes.

  3. każdorazowe przeglądy serwisowe przedłużające gwarancje na 4 i 5 rok
   poświadczone są w karcie gwarancyjnej Logotermy oraz odnotowane w protokole zbiorczym z serwisu przesłanym do firmy Meibes.

  W okresie gwarancji Właścicielowi przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad ukrytych produkcyjnych i konstrukcyjnych i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania urządzenia poprzez regulację, naprawę lub
  wymianę części niepełnowartościowych.
 1. Autoryzowany Serwis Techniczny przy uruchomieniu systemu Logoterm jest zobowiązany zrobić badanie:

  • ogólnej twardości wody użytkowej (wodociągowej). Informacja o twardości wody umieszczana jest w protokole uruchomienia systemu Logoterm. Wynik 21 i więcej stopni dH jest potwierdzany (weryfikowany) laboratoryjnie.
  • wody, którą napełniona jest instalacja grzewcza (zład wody grzewczej). Jeśli twardość ogólna przekracza Polską Normę - 4,0 mval/l (11,2 o dH) wynik badania weryfikowany jest laboratoryjnie.

  W przypadku niekorzystnych wyników badań, firma Meibes zaproponuje ewentualne zastosowanie dodatkowych urządzeń poprawiających jakość wody w tym zakresie.
 1. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z:

  • niewłaściwego transportu i przechowywania,
  • użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
  • wykonywania napraw lub przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione,
  • zdarzeń losowych, oddziaływania czynników chemicznych itp.,
  • oddziaływania zewnętrznych czynników mechanicznych,
  • niewłaściwych parametrów czynników zasilających Logotermę, szczególnie w odniesieniu do temperatury, dyspozycji ciśnienia oraz jakości wody odbiegającej od warunków zawartych w PN-93/C-04607, PN-85/C-04601, oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D.U. 2007 nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami).
 1. Obsługą gwarancyjną nie są objęte czynności konserwacyjne polegające na:

  • wymianie baterii w regulatorze pokojowym oraz zaprogramowanie regulatora,
  • czyszczeniu filtrów,
  • czyszczeniu podzespołów z brudu, kurzu, tłuszczu itp. czynności wynikające ze złej jakości wody użytkowej i czynnika zasilającego.


  W/w czynności wykonywane są na koszt korzystającego z gwarancji wg indywidualnej wyceny Autoryzowanego Serwisu.

W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Nabywcy/Właściciela kosztami dojazdu oraz pracy Autoryzowanego Serwisu Meibes zgodnie z Cennikiem Usług Serwisowych.Uprawniony z gwarancji ponosił będzie również wszelkie koszty związane z nieuzasadnionym wykorzystaniem niniejszej gwarancji.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z odpowiednich przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.